Kim jesteśmy

  1. Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury.
  2. Siedziba Ośrodka mieści się w Zębowicach, a terenem działania jest gmina Zębowice.

Prężną swoją działalność Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach rozpoczął od 01.01.2010r wraz z powołaniem kadry pracowniczej.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy Zębowice w ramach swoich kompetencji

Ośrodek realizuje zadania w zakresie zaspakajania wszelkich potrzeb kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej w formach określanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W realizacji swoich zadań Ośrodek współdziała ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz osobami prawnymi  i fizycznymi, a także z innymi instytucjami zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.

2)      tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr oraz wartości kulturalnych.

3)      kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4)      upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

5)      koordynacja i czynne uczestnictwo w działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy Zębowice.

6)      upowszechnianie czytelnictwa.

7)       umożliwianie korzystania z Internetu zainteresowanym mieszkańcom w celu podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji.

 

1. Ośrodek realizuje swoje działania przede wszystkim przez organizowanie:

1)      zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze,

2)      różnorodnych form edukacji kulturalnej,

3)      form indywidualnej aktywności kulturalnej,

4)      imprez kulturalnych,

2. Uwzględniając wymagania społeczności lokalnej, Ośrodek pragnie w szczególności:

1)      organizować spektakle, koncerty, wystawy, konkursy czytelnicze, odczyty, przeglądy, turnieje, wyjazdy młodzieżowe na basen, do teatru itp.

2)      udostępniać czytelnikom i internautom zbiory książek, czasopism, płyt CD, Internetu itp.

3)      prowadzić naukę języków obcych,

4)      prowadzić impresariat artystyczny,

5)      organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,

6)      prowadzić działalność wydawniczą,

7)      świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

8)      prowadzić edukację plastyczną w różnych formach,

9)      prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,

10)   prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

11)   realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

12)   świadczyć usługi gastronomiczne,

13)   prowadzić inną działalność w zakresie kultury, czytelnictwa, informacji, rekreacji i edukacji wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej.

 

Od 2010 roku Ośrodek podtrzymuje bardzo dobre kontakty z miejscowymi grupami muzycznymi, stowarzyszeniami, Zespołem Gimnazjalno-Szkolnym, Przedszkolem oraz innymi niezrzeszonymi grupami. Dzięki tej współpracy życie kulturalne w naszej Gminie bujnie rozkwita, a promocja naszej Gminy roznosi się szerokim echem. Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach potocznie znany jako „Dom Spotkań” jest placówką bardzo chętnie odwiedzaną przez naszych i nie tylko naszych mieszkańców. Jest to jak sama nazwa wskazuje prawdziwy dom spotkań, otwarty dla wszystkich.