Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

ul. Izydora Murka 1

46-048 Zębowice

Inspektor ochrony danych osobowych:

Joanna Fassa

e-mail: iod@zebowice.pl. lub tel. 77 421 60 76, wew. 30.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.