Nasze projekty

Fundusze Unii Europejskiej umożliwiają realizację zarówno  projektów inwestycyjnych jak i programowych.  Realizowane projekty w ramach funduszy europejskich przyczyniają się do rozwoju społecznego i ekonomicznego terytorium Unii Europejskiej, a w szczególności naszej małej gminy.

 

Ośrodek dzięki  współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz szerokiej aktywności mieszkańców zrealizował następujące projekty:


1. Projekt pt. “Aktywna młodzież kluczem rozwoju gminy Zębowice” zrealizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, z osi 4 Leader, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. (więcej)

 

2. Projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Zębowice” sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX, działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. (więcej)

 

3. Projekt pt. “Budowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w gminie Zębowice” zrealizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, z osi 4 Leader, działanie 4.1/413.  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. (więcej)

 

4. Projekt pn. „Regionale Schau des künstlerischen Werkes der Blaskapellen der deutsche Minderheit im Rahmen des 85 – jährigen Jubiläums der freiwiligen Feuerwehr in Knieja (Gemeinde Zembowitz)” – Regionalny przegląd twórczości orkiestr dętych mniejszości niemieckiej w ramach 85 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniei (gmina Zębowice). (więcej)

 

5. Projekt pt. “Jesteśmy kuźnią lokalnej kultury!” został sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” (więcej).


6. Projekt pt. “Szlakiem historii i tradycji” zrealizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, z osi 4 Leader, działania 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

7. Projekt pt. “Imprezowy Rozkład Jazdy w Gminie Zębowice” realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, z osi 4 Leader, działania 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.